Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

KOSZTY REZYGNACJI Z PODRÓŻY:

pzu

PZU

 

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest ryzyko rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku oraz ryzyko anulowania zakupionych biletów

Powody rezygnacji:

 • nieszczęśliwy wypadek,
 • nagłe zachorowanie,
 • kwarantann/izolacja,
 • szkody w mieniu,
 • wezwanie przez władze administracyjne,
 • udokumentowana kradzież/utrata dokumentów

Terminy zawarcia polisy:

Ubezpieczenie należy wykupić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od:

 • dnia zawarcia umowy uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku lub,
 • dnia opłacenia kosztów albo zaliczki z tego tytułu lub,
 • dnia opłacenia biletów lub wpłaty zaliczki za bilety, w zależności od tego, które z tych zdarzeń miało miejsce wcześniej

Suma ubezpieczenia:

 • to cena wypoczynku wynikająca z umowy zawartej z organizatorem wypoczynku lub,
 • cena opłaconych (w całości lub częściowo) noclegów ubezpieczonego w hotelu, pensjonacie itp. jeśli ubezpieczony sam organizuje swój wyjazd,  
 • może dotyczyć także kosztu zakupionego u zawodowego przewoźnika biletu na podróż,  
 • odnosi się łącznie do wszystkich osób wymienionych w dokumencie polisy.

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • choroba przewlekła,
 • ciąża,
 • umyślnego działania ubezpieczonego lub współuczestnika podróży,
 • zaburzenia psychiczne, stan nietrzeźwości, zamieszki, akty terroru,
 • brak lub niemożliwości dokonania szczepienia, a także niemożliwości, ze względów medycznych, poddania się zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do pewnych krajów,
 • epidemia o których władze kraju docelowego podróży poinformowały w środkach masowego przekazu, o czym ubezpieczony mógł powziąć informację na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
generali

GENERALI

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego, wynikające z rezygnacji z podróży przed jej rozpoczęciem lub przerwania podróży w związku z koniecznością wcześniejszego powrotu z rozpoczętej podróży.

Powody rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • ciąża,
 • śmierć,
 • zdarzenia losowe,
 • w związku z pracą,
 • kradzież dokumentów lub pojazdu,
 • wezwanie do sądu,
 • za opłatą dodatkowej składki: zachorowanie na COVID -19, zaostrzenie choroby przewlekłej,

Terminy zawarcia polisy:

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży a dniem jej rozpoczęcia

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

Więcej niż 30 dni

W terminie 10 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży

30 dni lub mniej

W terminie 3 dni następujących po dniu zawarcia umowy podróży, lecz nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia umowy podróży

 Suma ubezpieczenia:

 • Suma ubezpieczenia wskazana w dokumencie ubezpieczenia jest sumą łączną dla wszystkich ubezpieczonych i jest równa cenie zawartej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć 30 000 PLN na jednego Ubezpieczonego;
 • W przypadku, gdy cena określona w umowie podróży jest podana w innej walucie niż PLN, suma ubezpieczenia przeliczana jest na złote polskie na podstawie średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia;

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • alkoholizm albo zdarzenia powstałe wskutek pozostawania po spożyciu alkoholu, pozostawaniem pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • działania wojenne, rozruchy, zamieszki, stan wojenny, akty terroryzmu lub sabotażu,
 • nieprzestrzeganie zaleceń lekarza lub poddanie się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską,
 • odwołanie, zmiana terminu lub przerwanie podróży przez organizatora, przewoźnika lub dystrybutora umowy podróży,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień,
allianz

ALLIANZ

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia w ubezpieczeniu Rezygnacja z podróży są poniesione przez ubezpieczonego koszty usług turystycznych lub koszty zmiany rezerwacji usług turystycznych w przypadku rezygnacji z podróży; w ubezpieczeniu Przerwanie lub opóźnienie podróży przedmiotem są poniesione przez ubezpieczonego koszty usług turystycznych lub koszty zmiany rezerwacji usług turystycznych w przypadku opóźnienia lub przerwania podróży;

Powody rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • śmierć, kwarantanna, ciąża,
 • odmowa wydania wizy wymaganej przy wjeździe do kraju podróży,
 • kradzież dokumentów/pojazdu
 • wniesienie do sądu pozwu o rozwód lub separację,
 • rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn innych niż leżące po stronie ubezpieczonego,

Terminy zawarcia polisy:

 • ubezpieczenie można zawrzeć w dowolnym czasie jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało co najmniej 60 dni;
 • 7 dni od daty rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało od 59 do 31 dni;
 • w dniu rezerwacji i opłacenia usługi turystycznej (lub wpłacenia zaliczki), jeżeli do rozpoczęcia podróży pozostało 30 dni lub mniej;

Suma ubezpieczenia:

 • suma ubezpieczenia odpowiada wartości zadeklarowanych przez klienta kosztów usług turystycznych nie więcej niż 30 000 złotych;
 • suma ubezpieczenia każdorazowo zmniejsza się o wysokość wypłaconego świadczenia aż do całkowitego wyczerpania (redukcja sumy ubezpieczenia);
 • w przypadku przerwania podróży suma ubezpieczenia odpowiada wartości zadeklarowanych przez klienta (przy zawarciu umowy), kosztów usług turystycznych, które poniósł lub zobowiązany jest ponieść ubezpieczony z tytułu umów o świadczenie usług turystycznych zawartych do dnia rozpoczęcia podróży, nie mniej niż 3000 złotych i nie więcej niż 30 000 złotych;

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • umyślne działanie ubezpieczonego,
 • działanie w stanie pod wpływem alkoholu,
 • działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, akty terroru,
 • samookaleczenie, okaleczenie na własną prośbę, usiłowanie popełnienia samobójstwa lub popełnienie samobójstwa,
 • popełnienia przez ubezpieczonego umyślnego przestępstwa, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
wiener

WIENER

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty rezygnacji ubezpieczonego z usług turystycznych przed ich rozpoczęciem, przerwania usług turystycznych w trakcie, z wyłączeniem usług w postaci biletu i noclegu; przerwania zagranicznej imprezy turystycznej przez ubezpieczonego wraz z kosztami transportu do Polski lub kraju stałego pobytu;

Powody rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie,
 • nieszczęśliwy wypadek,
 • śmierć,
 • przestępstwa popełnionego przez osoby trzecie na szkodę ubezpieczonego,
 • uszkodzenie mienia,
 • zwolnienia z pracy ubezpieczonego,
 • wyznaczenie ubezpieczonemu lub osobie towarzyszącej (współuczestnikowi) daty egzaminu poprawkowego w szkole lub na uczelni wyższej,

Terminy zawarcia polisy:

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w dowolnym momencie licząc od dnia zapłaty ceny lub zaliczki za usługę turystyczną, z zastrzeżeniem jednak, iż w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą zaplanowanej podróży lub planowaną datą rozpoczęcia innych usług turystycznych;

Suma ubezpieczenia:

Sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji usług turystycznych i kosztów przerwania usług turystycznych stanowi równowartość ceny za usługi turystyczne określone w umowie podróży i wpłacone przez Ubezpieczonego na rzecz organizatora turystyki przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w stosunku do jednego Ubezpieczonego, nie może być wyższa niż 36 000 złotych;

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • umyślne działania,
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu w stanie po użyciu alkoholu,
 • zatrucie alkoholem, narkotykami, lekami psychotropowymi lub innymi podobnie działającymi środkami,
 • odwołanie, zmian terminu urlopu lub nieudzielenie urlopu przez pracodawcę,
 • odwołanie, zmiana terminu lub przerwanie usługi przez organizatora turystyki,
 • niepoddanie się przez ubezpieczonego lub osoby towarzyszącej (współuczestnika) szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym przez przepisy administracyjne krajów będących celem podróży,
 • niewpuszczenie przez organizatora turystyki na teren wydarzenia, objętego biletem wstępu,
warta

WARTA

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są udokumentowane koszty, poniesione przez ubezpieczonego wynikające z odwołania podróży ubezpieczonego, tj. rezygnacji z uczestnictwa w podróży przed datą jej rozpoczęcia lub przerwania podróży ubezpieczonego przed datą jej zakończenia, w związku z koniecznością jego wcześniejszego powrotu do miejsca zamieszkania w RP lub jego hospitalizacji podczas podróży,

Powody rezygnacji:

 • nagłe zachorowanie/nieszczęśliwy wypadek,
 • ciąża
 • śmierć,
 • szkody w mieniu,
 • kradzież dokumentów,
 • praca,
 • katastrofy naturalne,
 • wezwanie do sądu,

Terminy zawarcia polisy:

Liczba dni pomiędzy dniem zawarcia umowy podróży, a dniem jej rozpoczęcia

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia

więcej niż 60 dni

w dowolnym terminie od dnia zawarcia umowy podróży – do 61 dnia przed dniem rozpoczęcia podróży

od 60 do 31 dni

w dniu zawarcia umowy podróży oraz przez kolejnych 10 dni – do 31 dnia przed dniem rozpoczęcia podróży

od 30 do 8 dni

w dniu zawarcia umowy podróży oraz w kolejnym dniu

7 dni lub mniej

w dniu zawarcia umowy podróży

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia, wskazana w umowie ubezpieczenia dotyczy łącznie wszystkich

Ubezpieczonych i jest równa cenie określonej w umowie podróży, z zastrzeżeniem, że nie

może ona przekroczyć maksymalnej sumy ubezpieczenia czyli 40 000 złotych na jednego

Ubezpieczonego.

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • istnienie przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży ze względów zdrowotnych,
 • umyślne działanie lub rażące niedbalstwo
 • usiłowanie lub popełnienie przestępstwa
 • leczenie chorób przewlekłych
 • porodu do którego dojdzie po 32 tygodniu ciąży,
uniqa

UNIQA

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są wynikające z umowy związanej z podróżą:

 • koszty rezygnacji z podróży lub
 • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania, lub
 • koszty rezygnacji z biletu

Powody rezygnacji:

 • nieszczęśliwy wypadek/nagłe zachorowanie,
 • komplikacje związane z ciążą,
 • śmierć,
 • poważne zdarzenie losowe,
 • kradzież dokumentów pojazdu,
 • utrata pracy,
 • za opłatą dodatkowej składki: zachorowanie na COVID-19, izolacja, kwarantanna,

Terminy zawarcia polisy:

Umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, to umowa ubezpieczenia może być zawarta nie później niż w  ciągu 3 dni liczonych od dnia dokonania jako pierwszej jednej z  następujących czynności: zawarcia umowy związanej z podróżą albo zakupu biletu, albo wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu; jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu;

Suma ubezpieczenia:

Dla każdego ubezpieczonego sumę ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania stanowi odnosząca się do tego ubezpieczonego cena wskazana w umowie związanej z jego podróżą. Sumę ubezpieczenia z tytułu rezygnacji z biletu stanowi cena biletu danego ubezpieczonego.

Wyłączenia odpowiedzialności:

 • umyślne działanie/rażące niedbalstwo,
 • działania wojenne, akty terroryzmu, stan wojenny,3
 • alkoholizm,
 • samobójstwo lub usiłowanie popełnienia samobójstwa,