Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
 • WIENER
  Po śmierci właściciela pojazdu prawo własności przechodzi na jego spadkobierców już w chwili otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy i nie ma znaczenia toczące się postępowanie spadkowe. Zgodnie z ustawą na spadkobierców przechodzą również prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy OC ppm.

  Umowa ta (analogicznie jak w przypadku zbycia pojazdu) kończy się z ostatnim dniem ochrony polisy i nie odnawia się na kolejny rok, pomimo że została opłacona w całości i nie została wypowiedziana.

  Ponieważ potencjalnych spadkobierców może być wielu, kolejna umowa ubezpieczenia (zawierana już jako nowa, a nie prolongacyjna) może zostać zawarta wyłącznie na faktycznego posiadacza pojazdu, tj. jedną z osób wybraną spośród potencjalnych spadkobierców. W takiej sytuacji należy dokonać aktualizacji danych klienta analogicznie do sytuacji standardowej sprzedaży/kupna pojazdu.

 • UNIQA
  Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na posiadaczu pojazdu i nie zależy od zakończenia postępowania spadkowego. Najczęściej umowę OC zawiera spadkobierca, który korzysta z tego samochodu, ale nie jest to regułą. Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem posiadacza pojazdu, którym może być nie tylko właściciel. Nie ma warunku, by którakolwiek z tych osób była wpisana do dowodu rejestracyjnego.

  Jeśli dokonujesz zawarcia umowy przed stwierdzeniem nabycia spadku, przepisz polisę na użytkownika (posiadacza pojazdu), który zobowiąże się do opłacenia składki.

  Jeśli dokonujesz zawarcia umowy po stwierdzeniu nabycia spadku, zweryfikuj dokumenty o nabyciu spadku i wystaw polisę na tego ze spadkobierców, który posiada pojazd. Na umowie ubezpieczenia OC zawartej na zmarłego właściciela pojazdu nie dokonujemy rekalkulacji składki.

 • RESO

  Zawieramy umowę na posiadacza pojazdu. Jeżeli po sprawie spadkowej, okaże się, że jest inny spadkobierca, bądź będzie współwłaściciel, wysyłamy dokumenty do aneksu w celu zmiany/ wprowadzenia właścicieli.

  1. Na polisie występuje tylko jeden właściciel, który nie żyje.

  Agent, do którego zgłosi się spadkobierca pojazdu, może wystawić polisę jako nową, ale na polisie nie może znaleźć się nieżyjący posiadacz pojazdu.

  2. Na polisie występuję dwóch właścicieli pojazdu i jeden z nich nie żyje.

  Oferto-polisa zostaje przygotowana tylko z uwzględnieniem danych żyjącego właściciela pojazdu bez zastosowania indeksacji składki.

  3. Na polisie występuje nieżyjący właściciel pojazdu a użytkownik żyje.

  Do klienta wysyłane jest pismo informujące o ekspiracji polisy na adres posiadacza pojazdu.

  Agent, do którego zgłosi się spadkobierca pojazdu może wystawić polisę jako nową, ale na polisie nie może znaleźć się nieżyjący właściciel pojazdu.

  4.Na polisie występuję właściciel pojazdu, który żyje i nieżyjący użytkownik.

  Polisa podlega wznowieniu z art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.

  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oferto-polisa zostaje przygotowana tylko z uwzględnień danych właściciela pojazdu bez zastosowania indeksacji składki.

  Polisy nowe:

  W przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym znajduje się osoba zmarła i nie została jeszcze do końca przeprowadzona sprawa spadkowa to nie może się znaleźć ona na polisie. Polisę musimy wystawić na przyszłych spadkobierców.

 • PROAMA
  Nowa polisa powinna być zawarta na spadkobiercę. Jeżeli zaś zmarły nie pozostawił po sobie żadnych dyspozycji testamentowych, wówczas zastosowanie znajdują przepisy księgi czwartej kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym. Sytuacje niejasne rozstrzyga sąd, który na czas trwania ustaleń może powołać kuratora spadku. Osoba powołana jako kurator spadku ma możliwość zawarcia polisy. Kuratora spadku mogą również ustalić wszyscy spadkobiercy, jeśli są zgodni, nie wymaga to wtedy interwencji sądu.

 • COMPENSA
  Ubezpieczającym pojazd i ubezpieczonym, powinna być osoba ubiegająca się o spadek.

 • ALLIANZ
  Zasady zawierania umów komunikacyjnych w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie żyje:

  1. W sytuacji, gdy nie ma ustalonych spadkobierców i do Allianz zgłosił się posiadacz pojazdu należy:

  • w oknie Dane podstawowe w CZAK (do kalkulacji składki jak i do zawarcia umowy) wprowadzić dane aktualnego posiadacza pojazdu, który okazał dowód rejestracyjny wraz odpisem aktu zgonu dotychczasowego właściciela pojazdu wyszczególnionego w dowodzie rejestracyjnym,

  • umieścić w uwagach do polisy informację, że dotychczasowy właściciel pojazdu wyszczególniony w dowodzie rejestracyjnym nie żyje: „Jedyny właściciel pojazdu wskazany w dowodzie rejestracyjnym nie żyje. Brak ustalonych spadkobierców.”,

  • załączyć do polisy w CZAK skan dowodu rejestracyjnego oraz skan odpisu aktu zgonu dotychczasowego właściciela pojazdu wyszczególnionego w dowodzie rejestracyjnym.

  2. W sytuacji, gdy są ustaleni spadkobiercy, jednak w dowodzie rejestracyjnym nadal widnieją dane poprzedniego właściciela:

  • w oknie Dane podstawowe w CZAK (do kalkulacji składki jak i do zawarcia umowy) wprowadzić dane spadkobiercy (spadkobierców),

  • załączyć do polisy w CZAK skan dowodu rejestracyjnego oraz skan dokumentu potwierdzającego nabycie spadku (notarialne poświadczenie dziedziczenia lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku). W sytuacji, gdy dziedziczy „małoletni” spadkobierca – umowę zawiera rodzic/opiekun prawny, który włada pojazdem w imieniu małoletniego (jest tzw. dzierżycielem). W umowie ubezpieczenia należy wówczas umieścić zarówno dane małoletniego spadkobiercy, jak i dane rodzica/opiekuna prawnego.

 • LINK4
  Agent powinien wystawić nowa polisę, wg domniemanego spadkobiercy. Jak skończy się postępowanie, powinien dosłać kopię dokumentu potwierdzającego przeniesienie własności.

 • GENERALI
  Należy wysłać do GENERALI akt zgonu, wówczas umowa nie wznowi się. Następnie trzeba wystawić nową polisę.

 • WARTA
  Jeśli zawarcie umowy ubezpieczenia następuje po śmierci właściciela, umowa taka powinna być zawarta na dane osoby/osób, na które przeszło prawo własności przedmiotu ubezpieczenia wg stanu faktycznego, zgodnie z wynikiem postępowania spadkowego. Jeśli postępowanie spadkowe nie jest zakończone, ale krąg spadkobierców jest znany, np. na podstawie złożonych dokumentów o podział majątku – ustalenie i udokumentowanie nowego stanu faktycznego oraz zawarcie polisy możliwe jest na podstawie pisemnego oświadczenia ubezpieczającego w tym zakresie.

  Ubezpieczającego zawierającego taką polisę należy też poinformować, żeby powiadomił zakład ubezpieczeń o zakończenia sprawy spadkowej. Aneksem do umowy zostaną wówczas potwierdzone odpowiednie zmiany w zakresie wprowadzenia do tej umowy prawowitego właściciela przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku polisy OC komunikacyjnego, po otrzymaniu informacji o śmierci posiadacza pojazdu, Warta odnotowuje ten fakt w bazie danych i polisa nie wchodzi do procesu automatycznych wznowień. Jeśli Warta nie otrzyma informacji o śmierci posiadacza przed wznowieniem, wznowienie zostanie wysyłane na dane i adres zgodne z ostatnią polisą.

 • TUZ
  Polisa powinna zostać wystawiona na wszystkich potencjalnych spadkobierców. Polisa nie podlega automatycznemu wznowieniu.

 • ERGO HESTIA
  Należy przesłać akt zgonu poprzez ikomunikator na obsługę polisy w celu wykluczenia z odnowienia. Potencjalny spadkobierca powinien zawrzeć na siebie polisę na kolejny rok.

 • PZU
  Jeżeli załączymy akt zgonu, to polisa się nie wznowi i potencjalny spadkobierca oraz użytkownik musi zrobić nową polisę na siebie. Natomiast jeżeli polisa się wznowi, to należy założyć zadanie i wtedy dodać akt zgonu + oświadczenie potencjalnego spadkobiercy (użytkownika) o tym, że jest on spadkobiercą i użytkownikiem pojazdu.

 • INTERRISK
  Należy zrobić nową polisę na użytkownika (potencjalnego spadkobiercę).