Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - ERGO HESTIA - ŻYCIE - SYRIUSZ

logowanie i kontakt

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

801 107 107, 58 555 55 55

zgłaszanie szkód:

ergohestia.pl > zgłoszenie i obsługa szkody/roszczenia

Ubezpieczenia na życie - Syriusz

rozliczenie polis

logowanie

syriusz.ergohestia.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginał dokumentów należy zarchiwizować.

rozliczenie dokumentów

Skan podpisanej deklaracji przystąpienia oraz certyfikatu należy dołączyć do portalu > certyfikaty indywidualne > wyszukaj > dokumenty.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan certyfikatu oraz deklaracji należy dołączyć do portalu w dniu wystawienia.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiany dokonywane w systemie SYRIUSZ > > Certyfikaty indywidualne > wyszukaj certyfikat > numer certyfikatu > operacje.

Dokument podpisany przez Klienta należy skanem dołączyć do systemu.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczony w trakcie trwania okresu ubezpieczenia w każdym czasie może złożyć na piśmie oświadczenie o rezygnacji z ubezpieczenia (wystąpienie z ubezpieczenia) ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, w którym oświadczenie o rezygnacji zostało złożone. Ubezpieczającemu przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdym czasie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, biegnącego od końca miesiąca kalendarzowego, w którym złożono pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu.

Ubezpieczenie indywidualne – ERGO 4

rozliczenie polis

logowanie

ihestia.ergohestia.pl lub jupiter.ergohestia.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak – oryginał dokumentów należy zarchiwizować.

rozliczenie dokumentów

Skan podpisanej polisy należy dołączyć do portalu: Partner > dokumenty do rozliczenia.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Niezwłocznie po wystawieniu polisy.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Zmiany dokonywane w systemie: Agent > wyświetl raport > Raport polisowy.

anulowanie wniosku

Agent może anulować swoją polisę w ciągu 14 dni od jej zawarcia, jeśli nie jest opłacona i nie został rozliczony podpisany druk polisy.

Jeśli nie może wykonać operacji samodzielnie, należy skierować zadanie do Centrali.

odstąpienie od umowy

30 dni od zawarcia polisy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia następuje z końcem okresu wypowiedzenia umowy lub okresu rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego. Okres wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Klienta oraz okres rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego biegnie od wpłynięcia do ERGO Hestii oświadczenia w tym przedmiocie do najbliższej daty płatności składki lub do końca najbliższego dnia miesiąca odpowiadającego dacie płatności składki.

Ubezpieczenia grupowe dla zakładów pracy

Możliwość przygotowania oferty do 100 zatrudnionych pracowników w systemie Syriusz > Klient biznesowy > polisy grupowe.

Stan na dzień 01.02.2022 r.