Baza Wiedzy CONDITOR

Wskazówki, dokumenty i materiały reklamowe od Zespołu CONDITOR

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PORADNIK SPRZEDAWCY - SIGNAL IDUNA

logowanie i kontakt

e-mail:

wsparcie.zycie@conditor.pl

infolinia Klient:

801 120 120

zgłaszanie szkód:

801 120 120/22 50 56 506 lub signal-iduna.pl > strefa klienta > zgłoś szkodę lub refundację

Ubezpieczenia zdrowotne - druki ręczne

rozliczenie polis

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Multiagencja CONDITOR, ul. Legnicka 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

rozliczenie dokumentów

Po wystawieniu wniosku należy wysłać skan na adres rozliczenia.zycie@conditor.pl.

Wniosek musi być podpisany przez Klienta i OfWCA. Do polis utwórz rozliczenie w iCON.

rozliczenie w iCON

Rozliczanie produkcji > Rozliczenia produkcji > Wszystkie nierozliczone > Dodaj pozycję > zaznacz polisy, które chcesz przekazać do rozliczenia > Dodaj do wykazu.

Przejdź do zakładki Lista wykazów produkcji > Niewysłane > Wyślij.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Komplet dokumentów musi wpłynąć do CONDITOR nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Druk zmian do pobrania na stronie signal-iduna.pl > strefa klienta > dokumenty do pobrania.

Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie papierowej do CONDITOR. Aneks należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

30 dni od dnia zawarcia umowy.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Ubezpieczający może wypowiedzieć Umowę Ubezpieczenia zgodnie z przepisami KC. Wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia skutkuje na koniec miesiąca ubezpieczenia. Klient pozostaje zobowiązany do zapłaty Składki Ubezpieczeniowej za okres Ochrony Ubezpieczeniowej udzielonej przez Ubezpieczyciela, chyba że inne przepisy lub ustawy stanowią inaczej.

Grupa Otwarta SiGO, Terminowe ubezpieczenie na życie

rozliczenie polis

logowanie

portalagenta.signal-iduna.pl

adres wysyłki dokumentów

w formie papierowej

Brak - oryginały dokumentów należy zarchiwizować.

rozliczenie dokumentów

OfWCA przed wystawieniem wniosku musi zaczytać do portalu uzupełniony formularz zgody - Oświadczenie Klienta. Dokument musi być podpisany przez Klienta i OFWCA.

przyjęcie składki

Brak możliwości przyjęcia składki. Klient sam opłaca składkę na konto TU.

termin rozliczeń

Skan formularza zgody - Oświadczenia Klienta należy dołączyć do portalu w dniu wystawienia wniosku.

obsługa polisy

jak wystawić

aneks do umowy

Druk zmian do pobrania na stronie signal-iduna.pl > strefa klienta > dokumenty do pobrania. Dokument podpisany przez Klienta przesyłamy w formie papierowej do CONDITOR. Aneks należy rozliczyć, wprowadzając go ręcznie do systemu iCON.

anulowanie wniosku

W celu anulowania wniosku należy skontaktować się mejlowo z Działem Rozliczeń - Życie na adres e-mail: rozliczenia.zycie@conditor.pl.

odstąpienie od umowy

Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od daty otrzymania polisy. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie Ubezpieczycielowi pisemnego oświadczenia. Odstąpienie oraz wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim Ubezpieczyciel udzielał poszczególnym Ubezpieczonym ochrony ubezpieczeniowej.

wypowiedzenie/

rezygnacja z umowy

Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Stan na dzień 01.02.2022 r.